जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु, प्राविधिक कर्मचारीहरु र राजनीतिक दलका प्रमुखहरुको नामथर र सम्पर्क नम्वर

पद :

शाखा :

टेलिफोन :

इमेल :

स्थायी ठेगाना :

कार्यकाल :


जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु, प्राविधिक कर्मचारीहरु र राजनीतिक दलका प्रमुखहरुको नामथर र सम्पर्क नम्वर

Skip to toolbar