सूचना तथा समाचार


बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७३।०७४अा.व. ०७३।०७४ काे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनकाे साँराश

अा.व. ०७३।०७४ काे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनकाे साँराशअा.व. ०७३।०७४ काे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

अा.व. ०७३।०७४ काे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अा.व. ०७४।०७५ अन्तरिक करकाे सुचना

अा.व. ०७४।०७५ अन्तरिक करकाे सुचनाजनप्रतिनिधिहरूकाे विवरण

जनप्रतिनिधिहरूकाे विवरणनव वष २०७४ सालकाे शुभकामना

नव वष २०७४ सालकाे  शुभकामना
दैलेख जिल्लाका माननीयहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र जि.वि.स. अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्वर

दैलेख जिल्लाका माननीयहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र जि.वि.स. अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्वर जिल्ला प्राविधिक कर्मचारीहरु विवरण

जिल्ला प्राविधिक कर्मचारीहरु विवरण दैलेख जिल्लाको आवधिक योजना

दैलेख जिल्लाको आवधिक योजनाSkip to toolbar