सूचना तथा समाचार


दैलेख जिल्लाको पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना (२०७२–२०७६)

दैलेख जिल्लाको पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना (२०७२–२०७६) आगामी आ.व. ०७४।०७५ को लागि मार्गदर्शन तथा योजना छनौटका आधारहरु

आगामी आ.व. ०७४।०७५ को लागि मार्गदर्शन तथा योजना छनौटका आधारहरु आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समिक्षाको सांराश

आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समिक्षाको सांराशपेटाेलियम पदार्थ उत्खलन गर्छु स्थानिय विकास राज्य मन्त्रि जवेगु

पेटाेलियम पदार्थ उत्खलन गर्छु स्थानिय विकास राज्य मन्त्रि जवेगुपेटाेलियम पर्दाथ उत्खलन गर्छु संङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जवेगु

पेटाेलियम पर्दाथ उत्खलन गर्छु संङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास  राज्यमन्त्री जवेगु
इलाका स्तरिय कायशालाकाे तालिका

इलाका स्तरिय कायशालाकाे तालिकाबार्षीक खरिद याेजना र बार्षीक कार्यान्वयन याेजना

बार्षीक खरिद याेजना र बार्षीक कार्यान्वयन याेजनाब्यतिगत घटना दर्ता प्रगति.व.०७२।०७३

ब्यतिगत घटना दर्ता प्रगति.व.०७२।०७३Skip to toolbar