जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना आ.व. ०६७।०६८ जिल्ला योजना 2072.6.25 ddc didc विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाको परिचय, वजेट भाषण, विभिन्न कार्यालयहरको वजेट, जिल्लाका नीतहरु, जिल्ला परिषदका निर्णयहरु
जिल्ला विकास योजना आ.व. ०६५।०६६ जिल्ला योजना 22072.04.15 dic dailekh विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाको परिचय, वजेट भाषण, विभिन्न कार्यालयहरको वजेट, जिल्लाका नीतहरु, जिल्ला परिषदका निर्णयहरु
Skip to toolbar