सामाजिक परिक्षण


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
दैलेख जिल्लाको आ.व. ०७२।७३ सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन विवरण सामाजिक परिक्षण 2023.5.5 सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दैलेख जिल्लाको आ.व. ०७२।७३ सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन विवरण
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. ०७२।०७३ सामाजिक परिक्षण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. ०७२।०७३
सामाजिक तथा लैंगिक परिक्षण २०७२/०७३ सामाजिक परिक्षण २०७१-०४-१६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन सामाजिक परिक्षण २०७२-०९-२१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाकाे परिचय, सामाजिक परिक्षणकाे परिचय, विधि, अनुसूचि
Skip to toolbar